top of page

Vedtekter for MUSIKKPEDAGOGENE DRAMMEN

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 19.juni 2014.

§1

Formål

Foreningens formål er:

å bedre forståelse for musikkfagets kulturelle og oppdragende betydning, å arbeide for medlemmenes videre utvikling gjennom kurs, stipendier o.l. og ved tilslutning til MUSIKKPEDAGOGENE NORGE arbeide for denne organisasjonens mål.

§2

Medlemskap

Som medlemmer kan opptas musikklærere som tilfredsstiller MUSIKKPEDAGOGENE NORGE's faglige kriterier og som godtar foreningens lover og bestemmelser.

Musikklærere bosatt utenfor Drammen er også velkommen som medlemmer.

Undervisninsbestemmelser

Undervisningen skjer i h.t. den gjeldende normalkontrakt utformet av MUSIKKPEDAGOGENE NORGE.

Rettigheter

Medlemmene har stemmerett på årsmøtet når kontingenten er betalt.

Delta i styrende funksjoner, som styremedlemmer og i utvalg.

Rett til å søke tilskudd fra foreningen til kurs.

Plikter

Medlemskontingenten som omfatter kontingent til MUSIKKPEDAGOGENE NORGE og MUSIKKPEDAGOGENE DRAMMEN betales i rett tid.

Medlemmene beholder rettighetene så lenge kontingenten er betalt.

Medlemmene plikter å følge opp de vedtak som årsmøtet vedtar.

En forventer at de aktive medlemmene jevnlig oppdaterer seg som pedagoger.

Æresmedlemmer

Som æresmedlemmer kan opptas personer som har gjort et særlig fortjenestfullt arbeide i foreningen.

§3

Styret

Styret kan bestå av leder, styremedlem og kasserer. Om mulig utvides styret til 5 medlemmer med vara-medlemmer.

Styret kan om nødvendig fungere som valgkomite og konstituerer seg selv.

Styret tar seg av foreningens daglige drift, forvaltning av foreningens midler og påser at den aktivitetsplan som er vedtatt av årsmøtet blir gjennomført.

Styret er beslutningsdyktig ved leder og to medlemmer.

§4

Årsmøte

Innkalling til årsmøtet.

Ordinært årsmøte holdes hvert år i løpet av januar/primo februar måned. Innkalling skjer på 2 ukers varsel.

Ved innkalling skal:

- årsrapport, regnskap, budsjettforslag vedlegges.

Forslag til endring av vedtektene må være innlevert til styret:

- innen 15.desember,slik at forslaget kan sendes ut sammen med innkallingen.

Ved endring av vedtektene kreves at halvparten av medlemmene er tilstede.

Som voteringsregel gjelder generelt at et forslag som ikke oppnår

- minst halvparten av de tilstedeværende stemmer, anses forkastet.

Årsmøte behandler følgende saker:

1) Årsrapport

2) Årsregnskap

3) Aktivitetsplan for neste år

4) Fastsette kontingent og budsjett for neste år om mulig

5) Innkomne saker

6) Valg

Ved endring av vedtektene kreves at 8 av medlemmer er til stede.

Gjennomføring av årsmøtet.

 Årsmøtet velger

- møteleder med bisitter

- styre

- styreleder velges ved særskilt valg

- kasserer velges ved særskilt valg

- to va ra-representanter til styret 

- representant til Harmonien AS's styre

- inntil seks representanter til Harmonien AS's generalforsamling. Med formannen som selvskreven representant.

- to medlemmer til valgkomiteen.

- to revisorer

§5

Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte kan holdes hvis styret eller minst 50 % av medlemstallet skriftlig forlanger det.

Det innkalles av styret med 2 ukers varsel.

Hvis frammøte ikke representerer tilstrekkelig antall stemmeberettigede, kan et nytt ekstraordinært årsmøte holdes 30 minutter seinere med seks medlemmer.

§6

Oppløsning

Forslag om oppløsning av MUSIKKPEDAGOGENE DRAMMEN må settes med 2/3 flertall av medlemmene.

Foreningen setter ned et interimsstyre på 3 medlemmer som ivaretar foreningens fondsmidler.

Hvis ikke foreningen innen 5 år kan gjenoppta sin virksomhet, kan midlene overdras til fremme for musikkpedagogisk virksomhet i Drammensregionen.

Rettighetene i Harmonien AS overdras andre i samsvar med Harmonien AS's vedtekter. 

bottom of page